Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.WANDERLUST.SHOPLO.COM

§ 1. DEFINICJE:

 • 1) Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wanderlust.shoplo.com, prowadzony przez Sprzedawcę,
 • 2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 • 3) Sprzedawca – Anna Bejm prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wanderlust Anna Bejm” z zakładem głównym pod adresem: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112704181, REGON: 366027113, e-mail: bt.wanderlust@gmail.com, tel. 502 405 102, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 698/42/2016, będąca organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy,
 • 4) Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego, zawierający ze Sprzedawcą Umowę,
 • 5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • 6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 • 7) Formularz Rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację,
 • 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą poprzez dokonanie rezerwacji Imprezy turystycznej lub Wycieczki,
 • 9) Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy, tj. umowa dotycząca Imprezy turystycznej jako całości lub - jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów - wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej, albo umowa o organizację Wycieczki, będące umowami o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWŚUT, innych załącznikach do Umowy oraz we właściwych przepisach prawa,
 • 10) Impreza turystyczna – zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności poprzez połączenie tych usług turystycznych przez Organizatora, oferowanie i sprzedawanie tych usług po cenie obejmującej wszystkie usługi stanowiącej cenę całkowitą lub oferowanie i sprzedawanie tych usług przy użyciu określenia „Impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
 • 11) Wycieczka – Imprezy turystyczne oraz powiązane usługi turystyczne trwające krócej niż 24 godziny (chyba że obejmują nocleg), o których mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy i wobec których przepisy Ustawy nie mają zastosowania,
 • OWŚUT – Ogólne Warunki Świadczenia Usług Turystycznych podczas Imprez turystycznych oraz Wycieczek organizowanych przez Sprzedawcę,
 • Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Imprez turystycznych lub Wycieczek przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Imprez turystycznych lub Wycieczek,
 • Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy,
 • Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Imprezy turystyczne lub Wycieczki, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy,
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 • Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 • 18) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,
 • Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, ze zm.), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.),
 • 20) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
 3. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. nawiązania kontaktu w celu uzyskania szerszej informacji o świadczonych przez Sprzedawcę usługach,
 5. otrzymywania Newslettera,
 6. korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Imprezach turystycznych lub Wycieczkach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca prowadzi w ramach Serwisu internetowego sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
 10. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Sprzedawcę.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 13. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 14. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim w dowolnym momencie zapoznać.
 15. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do Umowy, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 i art. 20 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 1. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
 • ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
 • zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
 • wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
 • wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
 • Przy wypełnianiu Formularza Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, OWŚUT, innych załączników do Umowy i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 1. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy .
 2. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 3. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 4. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 6. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

  a) naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  b)
  nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 7. zamieszczaniem w Serwisie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 8. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 1. Klient może złożyć Zamówienie:

  a)poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient wyszukuje Imprezę turystyczną lub Wycieczkę, a następnie powinien dodać Imprezę turystyczną lub wycieczkę do Koszyka (przycisk „do koszyka”), kliknąć „Zamawiam”, wypełnić Formularz Rezerwacji o wymagane dane i informacje, zaakceptować niniejszy Regulamin, Umowę, OWŚUT, inne załączniki do Umowy i Politykę prywatności oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem („Zamawiam i płacę”), a następnie opłacić Zamówienie,
  b) na adres e-mail Sprzedawcy: bt.wanderlust@gmail.com w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Klient powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, która Impreza turystyczna lub Wycieczka ma być objęta Zamówieniem oraz opłacić Zamówienie, przy czym w dalszej kolejności Umowa zostanie zawarta w formie korespondencyjnej w postaci wymiany korespondencji z Klientem obejmującej podpisane egzemplarze Umowy i jej załączników (forma pisemna) lub skan podpisanej Umowy wraz załącznikami wysłany przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy (forma dokumentowa).
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 3. Umowę między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą:

  a)otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym – w przypadku zawarcia Umowy w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu,
  b) otrzymania przez Sprzedawcę podpisanego przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami w formie pisemnej lub dokumentowej – w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b niniejszego paragrafu.
 4. Złożone Zamówienia są realizowane niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 5. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 5 pkt 7 Regulaminu.

§ 5. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie wymagane prawem składniki.
 3. O całkowitej cenie za Imprezę turystyczną lub Wycieczkę objęte Zamówieniem, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail, jeżeli Klient wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.
 5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówioną Imprezę turystyczną lub Wycieczkę:

  a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,

  b) płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic lub Maestro - Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,

  c) płatność za pośrednictwem platformy internetowej PayPal - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie

  d) płatność za pośrednictwem platformy internetowej Shoplo Płatności - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 3. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).
 4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayPal dostępnej na stronie www.paypal.com – przez PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225.
 5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Shoplo Płatności którą obsługuje– Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 6. Szczegóły dotyczące płatności zawarte są w Umowie oraz w OWŚUT stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w OWŚUT stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności (http://wycieczki-wanderlust.pl/ochrona-danych-osobowych-w-biurze-wanderlust/) .

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Klient będący Konsumentem może:
 5. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: www.wiih.ibip.wroc.pl),
 6. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Jeleniej Górze), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 4.07.2020


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt